Aktualności

Nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3!

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA proponuje rodzicom maluszków opiekę żłobkową w formie dziennego opiekuna. To nowa w naszym mieście instytucja, funkcjonująca w Suwałkach przy ul. Zastawie 38, zakładająca sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a w uzasadnionych przypadkach do lat 4, której działalność reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Dzienni opiekunowie zatrudnieni przez Spółdzielnię Socjalną JEDYNECZKA mają wymagane wykształcenie pedagogiczne oraz ukończone kursy uzupełniające na dziennego opiekuna, posiadające akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dzienni opiekunowie, podobnie jak w żłobkach, zapewniają dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod opieką dziennego opiekuna, uczy się i rozwija, jest bezpieczne, bo każdy dzienny opiekun jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy.
Dzienni opiekunowie swoją działalność prowadzą przy ulicy ul. Zastawie 38. Opiekę oferują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00, a w soboty od 8.00  do 14.00. W najbliższych miesiącach dzieci w wieku 3-4 lat, pozostające pod tą formą opieki (za dodatkową odpłatą) będą mogły realizować autorski program aktywizacji nauki czytania w języku polskim i angielskim, oraz matematyki i wiedzy o świecie, opracowany przez markę „Bajkowa Akademia Jedyneczki”, oparty o metody Glenna Domana. Program edukacyjny w postaci zajęć dodatkowych oparty jest o nowatorskie metody edukacyjne, których zaletą jest całościowe podejście do procesów nauki i wykorzystywania tendencji dzieci do zabawy. Największy nacisk w programie będzie położony na naukę czytania globalnego, zabawy
w czytanie. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach, 5-osobowych, umożliwiających indywidualizowanie toku nauki, w czasie godzin pobytu u dziennego opiekuna. W ramach zajęć dodatkowych dzieci otrzymają podstawy do dalszego rozwoju Program skierowany jest nie tylko do dzieci będących pod opieką dziennego opiekuna.
Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA prowadzi też żłobek niepubliczny.
Więcej informacji pod nr tel. 512 699 298 oraz na stronie internetowej http://www.jedyneczka.suwalki.pl/index.php.

28
Styczeń