Aktualności

Od czwartku (2 kwietnia) kolejne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

OGŁOSZENIE
W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP kolejnych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem zarażeniom koronawirusem zawiadamiam o wykonywaniu obowiązków Urzędu Miejskiego w Suwałkach w trybie zdalnym.

Wyjątek w tym zakresie stanowią jedynie niektóre czynności z zakresu funkcjonowania wydziałów, które bezpośrednio i warunkowo obsługują interesantów w następującym zakresie:

  • Urząd Stanu Cywilnego (tel. 87 562 80 16),

usc@um.suwalki.pl – – rejestracja zgonów i urodzeń po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godzin (do Urzędu wchodzi tylko osoba zgłaszająca).
Udzielane będą śluby cywilne,  które zostały wcześniej zaplanowane.  Podczas ceremonii, oprócz urzędnika stanu cywilnego, obecni mogą być jedynie nowożeńcy oraz świadkowie (wszyscy z zachowaniem rygorów sanitarnych).
Udzielanie ślubów poza lokalem USC zostaje zawieszone do odwołania.
W sprawach zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych, tut. Urząd będzie przyjmował zapewnienia i wydawał zaświadczenia  po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny.
Osoby zainteresowane rezygnacją z terminu ślubu lub jego zmianą, proszone są o złożenie pisemnej prośby poprzez platformę ePUAP, faksem: (87) 5663098, e-mailem: usc@um.suwalki.pl lub wrzucając taką prośbę do specjalnie do tego przeznaczonej urny w holu Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1.

  • Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 87 562 81 23),
wso@um.suwalki.pl – np. dowody osobiste i ewidencja ludności.

  • Wydział Komunikacji (tel. 87 562 80 49),
wk@um.suwalki.pl – np. rejestracja pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Wnioski powinny być składane korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Komunikacji, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do skrzynki podawczej w budynku urzędu, poprzez aplikacje ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu lub poprzez stronę rządową https://www.gov.pl/ (zakładka Kierowcy i pojazdy).
Wnioski do pobrania i wydrukowania: https://www.wrotapodlasia.pl/ (zakładka Cyfrowy Urząd > Motoryzacja i Transport).
 
Obsługa bezpośrednia obejmuję wyłącznie sprawy będące niezbędną potrzebą życiową w zakresie wniosków o rejestrację pojazdów, wydania prawa jazdy, licencji transportowych, odbioru dokumentów. W celu bezpośredniego przedłożenia wniosku należy telefonicznie ustalić termin i godzinę obsługi z pracownikami pod numerami telefonów.

  • Rejestracja pojazdów: (87) 562 80 46, 562 80 45, 562 80 47,         
  • Prawa jazdy: (87) 562 80 42,                         
  • Transport, OSK, Stacje kontroli: - (87) 562 80 43, 562 80 44

 
Jednocześnie informuję iż rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. wydłuża termin zgłoszenia zbycia/nabycia oraz rejestracji pojazdów do 180 dni od dnia 01.03.2020 r.
 
Pozostałe wydziały Urzędu Miejskiego w Suwałkach są zamknięte do bezpośredniej obsługi petenta (wydziały nie przyjmują interesantów) załatwiając sprawy wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej.
 
Sprawy urzędowe można zrealizować elektronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. Pod adresem https://um.suwalki.pl/urzad-miejski,66 znajdują się informacje o elektronicznym sposobie załatwianie spraw urzędowych (wykaz usług realizowanych zdalnie).

Pod linkiem http://tel.um.suwalki.pl/index.php znajdują się numery bezpośrednich telefonów służbowych do pracowników Urzędu obsługujących interesariuszy.

Apeluję do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych.
 
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej (87 562 81 84), agp@um.suwalki.pl
 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami geo@um.suwalki.pl
- użytkowanie wieczyste 87/562 80 38
- dzierżawy rolne, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie 87/562 81 73
- podziały nieruchomości, trwały zarząd, zwroty nieruchomości, hipoteki 562 80 37
- sprzedaż nieruchomości 87/562 81 41
- odszkodowania za nieruchomości 87/562 82 41
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 87/562 81 19, 562 81 16
- kopie mapy zasadniczej, zgłaszanie i rejestrowanie prac geod. 87/562 81 15, 562 82 51
- narady koordynacyjne 87/562 81 42
- inne sprawy związane z geodezją i gospodarką nieruchom. 87/562 81 43, 562 81 64
 
Wydział Podatków i Opłat po@um.suwalki.pl
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny telefony: tel. (87) 562 81 13 wew. 1113, 562 81 11 wew. 1111, 562 82 74 wew. 1375, 562 81 12 wew. 1112
Opłata za użytkowanie wieczyste tel. (87) 562 81 52 wew. 3081
Gospodarka odpadami komunalnymi tel. (87) 562 82 62 wew. 2072, 562 82 14 wew. 2140, 562 82 61 wew. 2071
Księgowość: (87) 562 81 51 wew. 3070, 562 81 53 wew. 1530, 562 80 08 wew. 3080.
 
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej osgk@um.suwalki.pl
- usuwanie drzew i krzewów z terenów innych niż wpisanych do rejestru zabytków,
- rejestracja zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES)
- pomoc w usuwaniu eternitu z budynków innych niż handlowo-usługowe
- pozwolenia, zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami innymi niż komunalne - 87/5628216
- decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych 87/562 82 09
- dotacje na likwidację starego kotła i wymianę na nowy oraz podłączenie do sieci cieplnej i gazowej 87/562 82 10
- odbiór odpadów komunalnych 87/562 82 70
- gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór, prawidłowość złożonej deklaracji ze stanem faktycznym pojemników na posesji, sprawy bieżące mieszkańców związane z terminowością odbioru odpadów, bieżące zmiany w deklaracjach,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi, kotami, sterylizacja, kastracja, współpraca z mieszkańcami,
- zaświadczenia w zakresie nieruchomości objętych uproszczonym planem zagospodarowania lasów,
- sprowadzanie zwłok z zagranicy (wydawanie decyzji),
- program kastracji psów, decyzja utrzymania psów rasowych uznawanych za agresywną
- tel. 87/562-82-80, wew. 2083,
- sprawy dot. komunikacji miejskiej 87/562 82 39
 
 
Wydział Oświaty i Wychowania (563 57 18), ows@um.suwalki.pl
Wydział Spraw Obywatelskich (562 81 23), wso@um.suwalki.pl – działalność gospodarcza
Wydział Kultury i Sportu (87 563 56 12), ktp@um.suwalki.pl
Biuro Konserwatora Zabytków (87 563 56 15), mkz@um.suwalki.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów (87 562 82 08), mrzk@um.suwalki.pl
Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (87 562 82 01), aszyszko@um.suwalki.pl Wydział
Wydział Spraw Społecznych (87 563 56 02), zps@um.suwalki.pl - sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.
Wydział Budżetu i Finansów (87) 562 81 77 można uzyskać informacje dotyczące:
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- udzielania ulg (umorzenie, raty, odroczenie płatności), zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- zwrot weksli i deklaracji wekslowych do zabezpieczeń umów w ramach „bonu na szkolenie”.
 


Z wyrazami szacunku
Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

01
Kwiecień