Aktualności

Odbyła się X sesja Rady Miejskiej

Dziś suwalscy Radni obradowali podczas X sesji Rady Miejskiej w tej kadencji. Porządek pracy przewidywał przyjęcie kilku spraw i podjecie 16 uchwał dotyczących aktualnej działalności Miasta Suwałki.

Radni m.in.:

 1. Przyjęli protokół nr IX/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 roku.
 2. Przyjęli informację o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 czerwca 2015 roku.
 3. Przyjęli raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Suwałki na lata 2012 – 2015, za lata 2013 – 2014.
 4. Przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2015 r.
 5. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
 6. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk.
 7. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk.
 8. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu „Suwalska RODZINA PLUS”.
 9. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za pobyt w Hostelu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Suwałkach.
 10. 12 głosami za przy 9 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Suwałkach.
 11. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/602/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk.
 12. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 13. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą.
 14. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólki w Suwałkach.
 15. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 16. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Jana B. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
 18. Jednogłośnie 22 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycielek przedszkola na działalność Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach.
 19. 14 głosami za przy 8 wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 20. 14 głosami za przy 8 wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

29
Lipiec