Aktualności

Pieniądze z UE na nowe autobusy

Władze Suwałk przymierzają się do wymiany taboru autobusów komunikacji miejskiej. Do 31 stycznia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu środkami z Unii Europejskiej. Plan to wymiana taboru na pojazdy napędzane gazem CNG, rower miejski oraz nowe tablice elektroniczne na przystankach.
Przygotowywany projekt będzie złożony w ramach Konkursu: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
- Planujemy zakup kilkunastu autobusów niskoemisyjnych napędzanych gazem CNG. Trwają jeszcze analizy finansowe poziomu dofinansowania, po których podejmiemy decyzję ile jednostek taboru zostanie objętych projektem – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - Autobusy będą wyposażone w dynamiczny system informacji pasażerskiej, a ponadto zostaną zainstalowane dodatkowe tablice elektroniczne na przystankach – dodaje Czesław Renkiewicz.
W ramach projektu powstanie też system roweru miejskiego. Przewiduje się rozmieszczenie 11 stacji na terenie miasta i zakup ok. 110 rowerów. Rozważane jest wdrożenie roweru miejskiego najnowszej generacji, gdzie nie ma konieczności budowy tradycyjnych stacji i ograniczenie wydatków związanych z inwestycjami w infrastrukturę.
Oprócz tego projekt zakłada inwestycje w infrastrukturę obsługi transportu publicznego, tj. drogę rowerową na ul. Daszyńskiego, przystanek autobusowy i zatokę autobusową.
Ostateczna wartość projektu nie jest jeszcze znana. Szacuje się że będzie to kwota w granicach ok. 30 mln zł.

04
Styczeń