Aktualności

Ponowne ogłoszenie konkursu ofert

Prezydent Miasta Suwałk ponownie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, w 2014 r.   Zmianie uległy warunki realizacji ww. zadania publicznego oraz termin składania ofert. Nie obowiązuje zarządzenie nr 1019/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   W załączeniu:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2.Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Wzór umowy o wsparcie zadania publicznego

4. Wzór sprawozdania końcowego

16
Grudzień