Aktualności

Porządek V sesji Rady Miejskiej w Suwałkach

Porządek V sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr IV/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r.
4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 stycznia 2015 roku.
5. Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie obrad.

25
Luty