Aktualności

Prezydent apeluje o przełożenie terminu wyborów

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wystosował apel do Komisarza Wyborczego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o przełożenie terminu wyborów prezydenckich na inny termin.

- Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w tym z wprowadzonymi ograniczeniami funkcjonowania instytucji publicznych uważam, że organizacja wyborów prezydenckich w obecnej sytuacji staje się praktycznie niemożliwa, należy również brać pod uwagę negatywny rozwój sytuacji i skutków rozszerzania się epidemii, co obecnie ma miejsce i o czym informują władze państwowe – poinformował w piśmie Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk przedstawiając szereg argumentów.

W organizację wyborów zaangażowanych jest pond trzydziestoosobowy zespół pracowników urzędu z wydziału: organizacyjnego, spraw obywatelskich, informatyki czy finansów. Ewentualne i prawdopodobne zachorowanie choćby jednego z tych pracowników oznacza z automatu obowiązkową 14 dniową kwarantannę wszystkich pracowników z którymi osoba zarażona miała kontakt – w praktyce oznacza to zamknięcie całego urzędu i brak możliwości wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Wśród tych osób są osoby, które nie będą mogły być zstąpione przez inne np. ze względu na brak dostępów do rejestrów państwowych.

Dodatkowo w organizację i przeprowadzenie wyborów zaangażowanych będzie grupa: 352 osób członków komisji, 25 osób obsługi informatycznej i 38 osób odpowiedzialnych za przygotowanie i udostępnienie siedzib lokali wyborczych, 53.466 osoby uprawnione do głosowania. Zapewnienie ochrony i bezpiecznych warunków głosowania dla tak licznej grupy osób jest poza fizycznymi i organizacyjnymi możliwościami samorządu. Organizacja wyborów w czasie trwania istniejącej epidemii będzie nieodpowiedzialnym, zagrażającym działaniem wobec zdrowia i życia mieszkańców.

- Informuję ponadto, że otrzymujemy od właścicieli i zarządców lokali wskazanych na siedziby lokali wyborczych, informacje o zamiarach odmowy udostępnienia lokalu na potrzeby wyborów, mimo uprzednio otrzymanych deklaracji o możliwości z ich korzystania – dodaje Prezydent Suwałk.

Osoby zatrudnione w urzędzie sygnalizują prośby o nieprzydzielanie dodatkowych obowiązków służbowych związanych z wyborami ze względu na obawy o stan swojego zdrowia i rodzin, sygnalizują lub już przebywają na świadczeniach opiekuńczych nad dziećmi, zwolnieniach lekarskich i urlopach – oznacza to bardzo duże prawdopodobieństwo braku kadry potrzebnej do realizacji zadań. Należy się również spodziewać odmów w zakresie przyjmowania obowiązków obsługi informatycznej, udostępniania lokali czy zainteresowania pracą w komisjach, co może być znacząco uwarunkowane dalszym rozwojem zakażeń w tym np. informacji o pierwszych zachorowaniach w Suwałkach.

Działając w sposób odpowiedzialny i racjonalny Prezydent Suwałk ocenia, że w obecnej sytuacji przygotowanie organizacyjne i logistyczne wyborów we wskazanym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami i kalendarzem wyborczym nie będzie możliwe również w zakresie:

  • przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji, przeprowadzenia losowań lub/i ewentualnych dolosowania – ograniczony do minimum dostęp do pomieszczeń urzędu, ograniczenia w obsłudze petentów,
  • organizacji i przeprowadzenia pierwszych posiedzeń komisji, wyboru przewodniczących i ich szkoleń,
  • przeprowadzenia spotkań organizacyjnych w tym liczenia kart do głosowania, wydawania komisjom spisów wyborczych, materiałów, instrukcji itp.
  • zamknięcie szkół, przedszkoli i innych placówek, w których usytuowane są siedziby obwodowych komisji wyborczych ogranicza możliwości ich wykorzystania,
  • dotarcia do mieszkań wyborców w celu sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania, sporządzania spisu wyborców w tym dla obwodów zamkniętych w jednostkach służby zdrowia i jego aktualizacji do dnia wyborów,
  • utrudnienia w przyjmowania interesantów w celu np. wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

- Wyrażam nadzieję, że w trosce o zdrowie mieszkańców miasta i regionu oraz wiarygodność i poprawność procesu głosowania, mój apel spotka się ze zrozumieniem i podjęte zostaną działania w zakresie zmiany terminu wyborów prezydenckich - podsumowuje w swoim apelu Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
 

30
Marzec