Aktualności

Program osłonowy – obniż swoje opłaty za odbiór śmieci

Miasto Suwałki przypomina o możliwości skorzystania z programu osłonowego w zakresie refundacji części opłat za odpady komunalne. Program na lata 2020-2021 został przyjęty na wniosek Czesława Renkiewicza Prezydenta Suwałk przez Radę Miejską w Suwałkach i ma na celu wsparcie słabiej uposażonych mieszkańców. Program choć działa od roku to skorzystało z niego tylko 22 Suwalczan.
 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Prezydent Miasta Suwałk przypomina o możliwości składania wniosków w związku z uchwałą nr XX/264/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021.
 
Program adresowany jest do osób, które:
 • samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny;
 • osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł miesięcznie
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem osób korzystających ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym t. j. dodatku mieszkaniowego, zwolnienia w wysokości 50 % z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób, których dochód nie przekracza kwoty 701 zł miesięcznie.
 • gromadzą odpady w sposób selektywny;
 • nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Za dochód uważa się:
 • przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszone o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki zdrowotne, chorobowe i emerytalno-rentowe, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu,
 • inne na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 
Wysokość pomocy i okres przyznania
Świadczenie pieniężne przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłużej niż na okres obowiązywania programu w wysokości 13 zł miesięcznie.
 
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski  przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub domu;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

 

24
Luty