Aktualności

Prośba o wypełnienie ankiety: "Centra Opiekuńczo - Mieszkalne"

Miasto Suwałki, przeprowadza rozeznanie w sprawie potrzeb realizacji programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do 25 czerwca 2021 r. Ankieta jest skierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych z terenu Gminy i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Suwałkach.

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail: asmiejkowski@um.suwalki.pl lub złożyć w formie papierowej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Celem działania Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Centrum opiekuńczo - mieszkalne ma za zadanie:
-        umożliwić niezależne, samodzielne i godne funkcjonowanie na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
-        poprawić jakość życia uczestników Programu w ich środowisku lokalnym;
-        zapewnić uczestnikom Programu pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
-        włączyć uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

22
Czerwiec