Aktualności

Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty

994 uczniów suwalskich szkół podstawowych przystąpiło dziś do egzaminu ósmoklasisty, który potrwa przez kolejne 3 dni do 25 maja 2023 r. Egzamin przeprowadzany zostanie w formie pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz jednego z języków nowożytnych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić. Jest to warunek by ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w powyższych terminach, przystępuje do niego w czerwcu.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdują się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy, że już teraz ósmoklasiści mogą brać udział w naborze do szkół ponadpodstawowych.


Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do tych placówek odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów. Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00. Wszyscy, kandydaci, którzy wybrali oddział dwujęzyczny lub międzynarodowy (nawet jeżeli jest to 5 lub 10 preferencja) muszą wydrukować wniosek i złożyć go w szkole „pierwszego” wyboru do dnia 29 maja 2023 r.

Do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowego zostaną przeprowadzone sprawdziany kompetencji językowych: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00; III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach – 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.00.

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

18 lipca 2023 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 18 do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.
24 lipca 2023 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23
Maj