Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.  
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XL/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 grudnia 2021 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja o aktualnym stanie epidemiologicznym w mieście Suwałki (Informacji udzieli dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2022–2024”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rodziny Rylskich.
 9. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2022 r.
 10. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2022 rok.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 r.
 12. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatku osłonowego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia w Mieście Suwałki bonu na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Suwałk na lata 2022 – 2030. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych, kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, obowiązkowej kaucji w ramach zwieranych przez Gminę Miasto Suwałki z inwestorem umów o finansowym jej udziale w budowie.
 19.  Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Adama F. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Sz. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
 25. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 26.  Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

21
Styczeń