Aktualności

Sesja Rady Miejskiej (29 listopada 2023 r.)

Prezentujemy porządek porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbedzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr LXIII/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 6 listopada 2023 r.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 6 listopada 2023 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Listy projektów zintegrowanych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk”.
8. Informacja o aktualnej sytuacji zdrowotnej w Suwałkach.
9. Informacja dotycząca wykazu podmiotów w Mieście Suwałki wyznaczonych do przyjęcia nieletnich do wykonywania prac społecznych w 2024 r.
10. Informacja dotycząca wykazu podmiotów wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
11. Informacja z stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2022/2023.
12. Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2024-2028.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do posiłku, posiłku z dowozem, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczeniaz pomocy społecznej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie Gminy Miasta Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr   LXI/804/2023 Rady Miejskiej  w Suwałkach z dnia  27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pt. „Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach”.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pt. „Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach”.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w Suwałkach. 
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana i terenem kolejowym w Suwałkach.
27.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr LVII/751/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” oraz regulaminu jego nadawania.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Suwałk” oraz regulaminu jego nadawania.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji dotyczącej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Marii Jolanty K. na Prezydenta Miasta Suwałk.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2041.
34. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
35. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

24
Listopad