Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 29 maja 2024 r.

Informujemy, że II sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbedzie się w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Suwałkach.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr I/2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 maja 2024 r.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 24 kwietnia 2024 roku.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2023 rok.
8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2023 r.
10. Informacja z realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.
12. Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2023 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach oraz nadania statutu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów, nagród
i wyróżnień Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w sporcie
w ramach realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Suwałkach funkcjonującej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach, liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  zaktualizowanej „Listy projektów zintegrowanych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk".
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2024 rok.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2024-2041.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
26. Informacja o planowanych dyżurach radnych Rady Miejskiej w Suwałkach
w 2024 roku.
27. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
28. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

24
Maj