Aktualności

Sesja Rady Miejskiej – ostatnia w tej kadencji

Mimo oficjalnego pożegnania suwalscy Radni z kadencji 2014-2018 spotkali się na jeszcze jednej Sesji Rady Miejskiej. W jej trakcie wręczono tytuły „Zasłużony dla Miasta Suwałk” dla Grzegorza Kochanowicza oraz Janusza Kopciała, w którego imieniu tytuł odebrała Pani Jadwiga Kopciał. Ponadto Radni określili nowe stawki w podatku od nieruchomości oraz przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o Przeciwdziałaniu Narkomanii.
Podczas Sesji Rady Miejskiej Radni m.in.:

 1. Przyjęli informację o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 17 października 2018 r. 
 2. Przyjęli uzupełnienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach za okres 2014-2018.
 3. Przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2017/2018. 
 4. Przyjęli sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020”.
 5. Przyjęli informację z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.
 6. Jednogłośnie 18 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.
 7. Jednogłośnie 18 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 8. Jednogłośnie 18 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Klasztorna w Suwałkach.
 9. 11 głosami za przy 7 przeciw przyjęli uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 10. Jednogłośnie 18 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 11. 12 głosami za przy 6 wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 rok. 
 12. 12 głosami za przy 6 wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.
 13. 11 głosami za przy 5 przeciw i 2 wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na rozpatrzenie nadzorcze nr NK-II.4131.70.2018.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

08
Listopad