Aktualności

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Suwałk

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ITPO) dla Suwałk.

W czwartek (7 października) Urząd Miejski w Suwałkach zorganizował spotkanie otwierające konsultacje z mieszkańcami Suwałk w sprawie planowanej realizacji inwestycji dotyczącej „Instalacji termicznego przekształcania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych preRDF/RDF w Suwałkach”. Na pytania mieszkańców odpowiadali: Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Łukasz Kurzyna, zastępca Prezydenta, Zbigniew Walendzewicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp z o.o. (PGO), Michał Buczyński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Suwałkach, Sławomir Duda prezes firmy Savona oraz prof. Politechniki Łódzkiej Grzegorz Wielgosiński, ekspert w zakresie gospodarki odpadami, termicznego przekształcania odpadów oraz zrównoważonego rozwoju.

Rosnące koszty zagospodarowania odpadów oraz produkcji ciepła w oparciu o paliwo węglowe to główny powód, dla którego władze miasta przymierzają się do budowy spalarni odpadów komunalnych dla Suwałk. -Chcemy, żeby nasi mieszkańcy płacili mniej za ciepło i zagospodarowanie odpadów. Budowa instalacji przetwarzania termicznego dla Suwałk pozwoli rozwiązać oba te problemy, na dodatek w sposób ekologiczny - powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydenta Suwałk.

Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przekłada się na wzrost cen odbioru odpadów dla mieszkańców. Obecnie mieszkańcy Suwałk płacą 33 zł od gospodarstwa co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi wzrost o ponad 100%. Ta skokowa podwyżka opłat spowodowana jest przede wszystkim wzrostem cen zagospodarowania tak zwanej frakcji energetycznej odpadów komunalnych pre-RDF. Są to frakcje resztkowe pozostające po procesie recyklingu, których nie da się przetworzyć inaczej niż termicznie, a ich trwałe składowanie ze względu na wysoką kaloryczność jest zabronione. Obecnie miasto musi wywozić je do ITPO w Białymstoku, co generuje niepotrzebne koszty. Tylko w 2020 roku zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF kosztowało Suwałki ponad 7,6 mln zł.

Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej śmieci. W 2020 r. każdy z mieszkańców Suwałk wytworzył średnio 364 kg odpadów.„Śmieci będziemy produkować zawsze i będą one coraz droższe. Szans na mniejsze rachunki praktycznie nie ma, ale są możliwości powstrzymania kolejnych wzrostów opłat poprawiając procent odpadów do recyklingu, wprowadzając systemy odbioru odpadów wielkogabarytowych, czy budując instalacje termicznego przetwarzania odpadów, w których pre-RDF przetwarzane jest na ciepło i prąd- powiedział Zbigniew Walendzewicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp z o.o. (PGO).

Jednocześnie wzrastają ceny ciepła, co spowodowane jest rosnącymi kosztami produkcji energii z węgla, głównie za sprawą wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Tylko od 2020 roku cena ta wzrosła z 20 do 60 euro za tonę CO2.  Produkcja ciepła w ITPO pozwoli na redukcję zużycia węgla o 6,7 tys. ton rocznie, co przy dzisiejszych cenach węgla i uprawnień do emisji dałoby oszczędność 6,4 mln zł. rocznie. Uzyskane w spalarni ciepło samorząd chce kierować do miejskiej sieci ciepłowniczej. - Potrzebujemy rozwiązań, które ograniczą ryzyko wzrostu cen ciepła w przyszłości i pogłębienia zjawiska ubóstwa energetycznego bez zagrożenia dla recyklingu. Dalsza dekarbonizacja systemu ciepłowniczego w Suwałkach to również i przede wszystkim kwestia środowiska i naszego zdrowia. Instalacja wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 i pyłów i tym samym na poprawę jakości powietrza - stwierdził Michał Buczyński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Suwałkach.

Planowana inwestycja miałaby powstać na działce przylegającej do działającej elektrociepłowni przy ulicy Przemysłowej w Suwałkach. Jest to teren przemysłowy i przeznaczony pod tego typu działalność. W pobliżu znajduje się też stacja elektroenergetyczna, gdzie ewentualne mogłyby być oddawane nadwyżki energii. „Planowana maksymalna przepustowość przedsięwzięcia wynosząca 25 842 Mg/rok obliczona jest na przetwarzanie frakcji z odpadów komunalnych pochodzących w pierwszej kolejności z Suwałk. Ze względu na małą skalę instalacji istnieje duże prawdopodobieństwo, iż będzie ona wyłączona z systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. - W połączeniu z bezpieczną dla środowiska technologią, inwestycja ta w pełni pozwoli pokryć obecne i przyszłe potrzeby lokalnego systemu gospodarki odpadowej w sposób ekonomiczny, efektywny energetycznie i dopasowana do zapotrzebowania miasta na energię – podsumował projekt Sławomir Duda z Savona.

Podczas gdy w Europie działa już ponad 500 takich instalacji, w Polsce jest ich jedynie 9, a dwa kolejne dopiero się budują. „\Analizując obecną sytuację nie ulega wątpliwości, że istnieje konieczność budowy kolejnych ITPO w Polsce wykorzystujących lokalnie wytwarzane odpady pre-RDF do produkcji ciepła na potrzeby lokalnych sieci ciepłowniczych – podkreślił prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka.

Dostrzegając problem z zagospodarowaniem pre -RDF oraz stając przed koniecznością transformacji ciepłownictwa w Polsce, również Ministerstwo Klimatu i Środowiska opowiada się za pilną budową ITPO. Budowa tego typu instalacji to koszt przekraczający sto milionów złotych. Do tego celu zostały przygotowane programy dofinansowania ze środków NFOŚiGW, o które Miasto chce się ubiegać. Mając jednak świadomość, że środki te będą dostępne do wyczerpania alokacji, ratusz chce jak najszybciej rozpocząć stosowne przygotowania. Biorąc pod uwagę złożoną i czasochłonną procedurę administracyjną, uruchomienie ITPO dla Suwałk możliwe będzie nie wcześniej niż w 2026 roku. - Jesteśmy na początku długiej, skomplikowanej drogi, ale zależy nam przede wszystkim na pełnej transparentności naszych działań. Dlatego w pierwszej kolejności chcieliśmy spotkać się z naszymi mieszkańcami i opowiedzieć im jak planujemy rozwiązać jedne z najpilniejszych problemów z korzyścią dla całej społeczności - powiedział Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta.

08
Październik