Aktualności

Uwaga! Od poniedziałku (16 marca) zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zawiadamiam o ograniczeniach w wykonywaniu zadań administracji publicznej polegających na realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa obywateli oraz wykonywaniu określonych zadań przez Urząd Miejski w Suwałkach i podległe jednostki w sposób ograniczający do niezbędnego minimum bezpośrednią obsługę interesantów.
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski w Suwałkach i instytucje miejskie od 16.03.2020r. wprowadzają ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Znacząco ogranicza się działalność Urzędu i instytucji, a mieszkańcy załatwiający swoje sprawy będą musieli liczyć się
z utrudnieniami i ograniczeniem bezpośredniego dostępu do urzędnika oraz zastosowania odmiennych od dotychczasowych procedur załatwiania spraw.
 
Wykaz wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach zamkniętych do bezpośredniego dostępu (obsługa w tych wydziałach nie będzie przyjmowała interesantów) załatwiające sprawy wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej:
·      Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej (tel.87 562 81 84), agp@um.suwalki.pl
·      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel.87 562 81 43), geo@um.suwalki.pl
·      Wydział Podatków i Opłat (tel.87 562 82 52), po@um.suwalki.pl
·      Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel.87 562 82 07), osgk@um.suwalki.pl
·      Wydział Oświaty i Wychowania (tel.87 563 57 18), ows@um.suwalki.pl
·      Wydział Spraw Obywatelskich (87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – działalność gospodarcza
·      Wydział Kultury i Sportu (tel. 87 563 56 12), ktp@um.suwalki.pl
·      Biuro Konserwatora Zabytków (tel. 87 563 56 15), mkz@um.suwalki.pl
·      Miejski Rzecznik Konsumentów (tel. 87 562 82 08), mrzk@um.suwalki.pl
·      Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (tel. 87 562 82 01), aszyszko@um.suwalki.pl
 
Wykaz wydziałów Urzędu warunkowo obsługujących interesantów (tylko w sytuacjach wyższej konieczności):
·      Urząd Stanu Cywilnego (tel. 87 562 80 16), usc@um.suwalki.pl – rejestracja zgonów i urodzeń
po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godzin, śluby tylko planowe z ograniczeniem liczebności gości do max. 8 osób.
·      Wydział Spraw Obywatelskich (tel.87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – np. dowody osobiste i ewidencja ludności.
·      Wydział Komunikacji (tel.87 562 80 49), wk@um.suwalki.pl – np. rejestracja pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
·      Wydział Spraw Społecznych (tel.87 563 56 02), zps@um.suwalki.pl - sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Przypominam, że znaczącą większość spraw urzędowych można zrealizować elektronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. Pod adresem https://um.suwalki.pl/urzad-miejski,66 znajdują się informacje o elektronicznym sposobie załatwianie spraw urzędowych (wykaz 171 usług).

Pod linkiem http://tel.um.suwalki.pl/index.php znajdą Państwo numery bezpośrednich telefonów służbowych do wszystkich pracowników Urzędu obsługujących interesariuszy.

Apeluję do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania sprawurzędowych.                                                                                                           

Z wyrazami szacunku
Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk


Wydział Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny telefony:
tel. 87/562 81 13 wew. 1113, tel. 87/562 81 11 wew. 1111, 87/562 82 74 wew. 1375, 87/562 81 12 wew. 1112
Opłata za użytkowanie wieczyste
tel. 87/562 81 52 wew. 3081
 
Gospodarka odpadami komunalnymi
tel. 87/562 82 62 wew. 2072, 87/562 82 14 wew. 2140, 87/562 82 61 wew. 2071
 
Księgowość
Tel. 87/562 81 51 wew. 3070, 87/562 81 53 wew. 1530, 87/562 80 08     wew. 3080

Wydział Budżetu i Finansów
Pod telefonem 87 562 81 77 można uzyskać informacje dotyczące:
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- udzielania ulg (umorzenie, raty, odroczenie płatności), zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- zwrot weksli i deklaracji wekslowych do zabezpieczeń umów w ramach „bonu na szkolenie”.
 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- użytkowanie wieczyste 87/562 80 38 
- dzierżawy rolne, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie 87/562 81 73  
- podziały nieruchomości, trwały zarząd, zwroty nieruchomości, hipoteki 562 80 37 
- sprzedaż nieruchomości 87/562 81 41
- odszkodowania za nieruchomości 87/562 82 41
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 87/562 81 19, 562 81 16
- kopie mapy zasadniczej, zgłaszanie i rejestrowanie prac geodezyjnych 87/562 81 15, 562 82 51
- narady koordynacyjne 87/562 81 42
- inne sprawy związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami 87/562 81 43, 562 81 64

Wydział ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- usuwanie drzew i krzewów z terenów innych niż wpisanych do rejestru zabytków,
- rejestracja zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES)
- pomoc w usuwaniu eternitu z budynków innych niż handlowo-usługowe
- pozwolenia, zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami innymi niż komunalne - 87/5628216
- decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych 87/562 82 09.
- dotacje na likwidację starego kotła i wymianę na nowy oraz podłączenie do sieci cieplnej i gazowej 87/562 82 10  
- odbiór odpadów komunalnych 87/562 82 70
- gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór, prawidłowość złożonej deklaracji ze stanem faktycznym pojemników na posesji, sprawy bieżące mieszkańców związane z terminowością odbioru odpadów, bieżące zmiany w deklaracjach,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi, kotami, sterylizacja, kastracja, współpraca z mieszkańcami,
- zaświadczenia w zakresie nieruchomości objętych uproszczonym planem zagospodarowania lasów,
- sprowadzanie zwłok z zagranicy (wydawanie decyzji),
- program kastracji psów, decyzja utrzymania psów rasowych uznawanych za agresywną - tel. 87/562-82-80, wew. 2083,
- sprawy dot. komunikacji miejskiej 87/562 82 39

15
Marzec