Aktualności

Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Uwaga !!!
Od wtorku (13 października br.) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.


OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP kolejnych ograniczeń związanych występowaniem zarażeń covid-19 w tym wprowadzeniem miasta Suwałki do strefy czerwonej oraz występowaniem kolejnych zakażeń wśród pracowników urzędu, zawiadamiam o decyzji wprowadzającej od 13 października br. pracę zdalną urzędu tj. bez bezpośredniej obsługi interesantów lub obsługi po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w wyznaczonych wydziałach urzędu.
 
Wyjątek w tym zakresie stanowią czynności z zakresu funkcjonowania niżej wskazanych wydziałów, które bezpośrednio i warunkowo obsługują interesantów w następującym zakresie:
 
- Urząd Stanu Cywilnego (tel. 87 562 80 16), usc@um.suwalki.pl – rejestracja zgonów
i urodzeń po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godzin załatwienia sprawy (do Urzędu wchodzi tylko osoba zgłaszająca).
Udzielane będą śluby cywilne. Podczas ceremonii, oprócz urzędnika stanu cywilnego, obecni mogą być jedynie nowożeńcy, świadkowie, najbliższa rodzina (max. 8 osób - wszyscy z zachowaniem rygorów sanitarnych).
W sprawach zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych, tut. Urząd będzie przyjmował zapewnienia i wydawał zaświadczenia  po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny.
Osoby zainteresowane rezygnacją z terminu ślubu lub jego zmianą, proszone są o złożenie pisemnej prośby poprzez platformę ePUAP, faksem: (87) 5663098, e-mailem: usc@um.suwalki.pl lub wrzucając taką prośbę do specjalnie do tego przeznaczonej urny w holu Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1.
 

 
- Wydział Komunikacji
Potrzeba załatwiania sprawy powinna być realizowana przez rezerwację internetową wizyty na stronie bezkolejki.eu/umsuwalki umożliwiającą zapisane się na konkretny dzień i godzinę
w Wydziale Komunikacji lub pobranie biletu i zapisania się do kolejki osobiście korzystając z biletomatu, znajdującego się w Wydziale Komunikacji.
Dodatkowe informacje (tel. 87 562 80 49), wk@um.suwalki.pl – np. rejestracja pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 
Wnioski do wydziału komunikacji powinny być składane korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Komunikacji, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, wrzucane do skrzynki podawczej w budynku urzędu, lub przesyłane przez aplikacje ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu przez stronę rządową https://www.gov.pl/ (zakładka Kierowcy i pojazdy).
Wnioski do pobrania i wydrukowania: https://www.wrotapodlasia.pl/ (zakładka Cyfrowy Urząd > Motoryzacja i Transport).
 
Obsługa bezpośrednia obejmuję wyłącznie sprawy będące niezbędną potrzebą życiową w zakresie wniosków o rejestrację pojazdów, wydania prawa jazdy, licencji transportowych, odbioru dokumentów. W celu bezpośredniego przedłożenia wniosku należy w systemie kolejkowym  bezkolejki.eu/umsuwalki lub telefonicznie ustalić termin i godzinę obsługi
z pracownikami pod numerami telefonów.
Rejestracja pojazdów: (87) 562 80 46, 562 80 45, 562 80 47,         
Prawa jazdy: (87) 562 80 42,                         
Transport, OSK, Stacje kontroli: - (87) 562 80 43, 562 80 44
 
 
Pozostałe wydziały Urzędu Miejskiego w Suwałkach są zamknięte do bezpośredniej obsługi petenta (wydziały nie przyjmują interesantów) załatwiające sprawy wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej.
 
Sprawy urzędowe można zrealizować elektronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. Pod adresem https://um.suwalki.pl/urzad-miejski,66 znajdują się informacje o elektronicznym sposobie załatwianie spraw urzędowych (wykaz usług realizowanych zdalnie).
Pod linkiem http://tel.um.suwalki.pl/index.php znajdują się numery bezpośrednich telefonów służbowych do pracowników Urzędu obsługujących interesariuszy.
Apeluję do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych.
 
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej (87 562 81 84), agp@um.suwalki.pl

Informujemy iż osoby które zamierzały udać się na dyskusję publiczną ustaloną w dniu 15 października 2020 r., mogą spotkać się indywidualnie z autorem planu w terminie i miejscu ustalonym ww. ogłoszeniu, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania pod numerem telefonu 87 562 80 54.
Przypominamy, iż z treścią omawianego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się na stronie urzędu w BIP pod adresem:
http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia_prezydenta_z_2020_r/agp-ru-ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-terenu-polozonego-u-zbiegu-ulic-nowomiejskiej-i-swierkowej-w-suwalkach-1.html
 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami geo@um.suwalki.pl
- użytkowanie wieczyste 87/562 80 38
- dzierżawy rolne, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie 87/562 81 73
- podziały nieruchomości, trwały zarząd, zwroty nieruchomości, hipoteki 562 80 37
- sprzedaż nieruchomości 87/562 81 41
- odszkodowania za nieruchomości 87/562 82 41
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 87/562 81 19, 562 81 16
- kopie mapy zasadniczej, zgłaszanie i rejestrowanie prac geod. 87/562 81 15, 562 82 51
- narady koordynacyjne 87/562 81 42
- inne sprawy związane z geodezją i gospodarką nieruchom. 87/562 81 43, 562 81 64
 
Wydział Podatków i Opłat po@um.suwalki.pl
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny telefony: tel. (87) 562 81 13 wew. 1113, 562 81 11 wew. 1111, 562 82 74 wew. 1375, 562 81 12 wew. 1112
Opłata za użytkowanie wieczyste tel. (87) 562 81 52 wew. 3081
Gospodarka odpadami komunalnymi tel. (87) 562 82 62 wew. 2072, 562 82 14 wew. 2140, 562 82 61 wew. 2071
Księgowość: (87) 562 81 51 wew. 3070, 562 81 53 wew. 1530, 562 80 08 wew. 3080.
 
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej osgk@um.suwalki.pl
- usuwanie drzew i krzewów z terenów innych niż wpisanych do rejestru zabytków,
- rejestracja zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES)
- pomoc w usuwaniu eternitu z budynków innych niż handlowo-usługowe
- pozwolenia, zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami innymi niż komunalne - 87/5628216
- decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych 87/562 82 09
- dotacje na likwidację starego kotła i wymianę na nowy oraz podłączenie do sieci cieplnej i gazowej 87/562 82 10
- odbiór odpadów komunalnych 87/562 82 70
- gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór, prawidłowość złożonej deklaracji ze stanem faktycznym pojemników na posesji, sprawy bieżące mieszkańców związane
z terminowością odbioru odpadów, bieżące zmiany w deklaracjach,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi, kotami, sterylizacja, kastracja, współpraca z mieszkańcami,
- zaświadczenia w zakresie nieruchomości objętych uproszczonym planem zagospodarowania lasów,
- sprowadzanie zwłok z zagranicy (wydawanie decyzji),
- program kastracji psów, decyzja utrzymania psów rasowych uznawanych za agresywną
- tel. 87/562-82-80, wew. 2083,
- sprawy dot. komunikacji miejskiej 87/562 82 39
 
 
Wydział Oświaty i Wychowania (563 57 18), ows@um.suwalki.pl

Wydział Spraw Obywatelskich wso@um.suwalki.pl  (87) 562 81 23
- działalność gospodarcza (562 81 32)
- ewidencja ludności (5628019)
- dowody osobiste (562 80 23)
W związku z dużą ilością pytań informujemy, że sprawy z zakresu dowodów osobistych – składanie wniosków (za wyjątkiem wniosków złożonych elektronicznie) i wydawanie dowodów osobistych załatwiane są wyłącznie osobiście, po uprzednim umówieniu się na wizytę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Wobec powyższego, osoba zainteresowana złożeniem wniosku lub odbiorem dowodu osobistego powinna zadzwonić i umówić się na spotkanie z pracownikiem ustalając konkrekty termin i godzinę:
 
Wydział Spraw Obywatelskich
DOWODY OSOBISTE
tel. 87 562 80 23
 
Wyjątek stanowią osoby zgłaszające utratę dowodu osobistego. W takiej sytuacji można dokonać zgłoszenia bez wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie.
 


Wydział Kultury i Sportu (87 563 56 12), ktp@um.suwalki.pl

Biuro Konserwatora Zabytków (87 563 56 15), mkz@um.suwalki.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów (87 562 82 08), mrzk@um.suwalki.pl

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (87 562 82 01), aszyszko@um.suwalki.pl

Wydział Spraw Społecznych (87 563 56 02), zps@um.suwalki.pl - sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Wydział Budżetu i Finansów (87) 562 81 77 można uzyskać informacje dotyczące:
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- udzielania ulg (umorzenie, raty, odroczenie płatności), zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- zwrot weksli i deklaracji wekslowych do zabezpieczeń umów w ramach „bonu na szkolenie”.
 


 
 
Sekretarz Miasta
Mariusz Klimczyk

12
Październik