Aktualności

„Wyprawka Szkolna”

Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka Szkolna”.

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r.- Wyprawka Szkolna, którego ramy prawne zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) przewidywał możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie V szkoły podstawowej, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) oraz uczniom z niepełnosprawnościami (rodzaje niepełnosprawności zostały szczegółowo określone w ww. rozporządzeniu).

Miasto Suwałki wypłaciło łącznie 247.358,45 zł szkołom, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz szkołom prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej (Zakład Doskonalenia Zawodowego, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa BAJKA, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek).

Ww. dofinansowanie pozwoliło rodzicom/opiekunom dzieci na zakup podręczników szkolnych oraz w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie również zakupu materiałów dydaktycznych.

Z ww. dofinansowania skorzystało 937 uczniów w tym 190 uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz 37 uczniów w tym 11 uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego innego niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej.

 

27
Grudzień