Aktualności

XLIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

Porządek XLIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz. 15.30 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr XLII/2013 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach.

4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 listopada 2013 r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. (materiał radni otrzymali w ustawowym terminie ponadto jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej w pok. 118 oraz w elektronicznej

na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce

Menu podmiotowe/Rada Miejska/ Materiały sesyjne i komisyjne).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030. (materiał radni otrzymali

w ustawowym terminie ponadto jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej w pok. 118 oraz w elektronicznej na stronie internetowej

BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/

Rada Miejska/ Materiały sesyjne i komisyjne).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 – 2030.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad.

 

Spotkanie opłatkowe.

 

 

13
Grudzień