Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 
1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr XLV/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2022 roku.
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 kwietnia 2022 roku.
5.     Wnioski i oświadczenia radnych.
6.     Informacja o poziomie bezrobocia w mieście oraz ofercie zatrudnienia dla osób poszukujących pracy (Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy).
7.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2021 rok.
8.     Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży.
10.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych nagród Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, opieki nad zabytkami oraz ich wysokości.
11.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2022-2025.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Raczkowskiej 185 w Suwałkach.
16.    Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
17.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 

20
Maj