Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Suwałkach

Prezentujemy porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 16:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 
1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr III/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 31 stycznia 2019 roku.
5.     Informacja uzupełniająca dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w 2019 roku w jednostkach podległych Miastu Suwałki, oraz w innych podmiotach uprawnionych do zatrudniania więźniów.
6.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2019 rok.
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2019 rok.
8.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
10.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Suwałk.
11.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
12.            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
13.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
14.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łąkowej w Suwałkach.
15.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną Hańczą i granicami administracyjnymi miasta Suwałk.
16.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego torami kolejowymi, ulicą Przemysłową, rzeką Czarną Hańczą i ulicą Sianożęć w Suwałkach.
17.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
18.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
19.           Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach;
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
20.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
22.           Wnioski i oświadczenia radnych.
23.           Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

21
Luty