Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Suwałkach

Prezentujemy porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach , która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
                                                
 
1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr XVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2020 roku.
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 stycznia 2020 roku.
5.     Informacja uzupełniająca dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w 2020 roku w jednostkach podległych Miastu Suwałki, oraz w innych podmiotach uprawnionych do zatrudniania więźniów.
6.     Sprawozdanie z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok.
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach.
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przyznania dotacji celowej Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu pn.: „Suwalski Blues Festival – czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Suwałk” w ramach programu Kultura finansowanego z III transzy funduszy EOG działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.
13.   Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok.
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2020 rok.
15.  Rozpatrzenie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej Suwałk z 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielenia dotacji w ramach programu.
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach.
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Suwałkach.
18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040.
21.  Wnioski i oświadczenia radnych.
22.  Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

21
Luty