Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Suwałkach

Prezentujemy porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 września 2021 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 
1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr XXXV/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 2 września 2021 roku.
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 2 września 2021 roku.
5.     Wnioski i oświadczenia radnych.
6.     Informacja z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce, dostarczony w dniu 25.08.br.) (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
7.     Informacja z realizacji w 2020 roku „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki pn. „Suwalska Karta Mieszkańca”.
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada w Suwałkach.
10.            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu u zbiegu ulic Sejneńskiej i 100-lecia Niepodległości w Suwałkach.
11.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach.
12.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
13.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia odrębnej własności lokali.
14.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminnego Miasta Suwałk.
15.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej.
16.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji Józefa i Hanny B.
17.            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Suwałk.
18.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
19.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040. (Materiał znajduje się w oddzielnej książeczce)
20.           Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2021 r.
21.           Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
22.           Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

24
Wrzesień