Aktualności

Zaproszenie na XII sesję Rady Miejskiej

XII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w środę (25 września 2019 r.) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego  w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1.
 
Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XI/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 5 września 2019 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 5 września 2019 roku.
 5. Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki, oraz w innych podmiotach uprawnionych (na podstawie ustawy Kodeks karny wykonawczy) do zatrudniania więźniów.
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu wspierania rodzin i rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2016 – 2018.
 7. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016 – 2020.
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Miastem Alytus i zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap” w ramach Programu Interreg V-A Litwa Polska.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach.
 16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej w Suwałkach.
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 18.  Wybory ławników: – do Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz do orzekania spraw z zakresu prawa pracy; – do Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 19.  Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku. 
 20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 
 21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.
 22.  Rozpatrzenie skarg Franciszka K. na działalność Dyrektora Miejkiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 23.  Rozpatrzenie skargi Jerzego Z. na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 24. Rozpatrzenie skargi Elżbiety P. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
 25.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27.  Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. 

20
Wrzesień