Aktualności

Apel Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie przebudowy drogi pomiędzy Białymstokiem i Augustowem.

W dniu 2 września 2021 r. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła stanowisko w sprawie konieczności przebudowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem i Augustowem oraz włączenia go do Programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

W ślad za tym stanowiskiem, zwracam się z apelem do instytucji, organizacji, przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych ww. Programu.

Do 17 września można zgłaszać uwagi do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i uwzględnienia w nim drogi ekspresowej Białystok- Augustów.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • pobrać formularz ze strony Ministerstwa Infrastruktury:https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-projektu-rzadowego-programu-budowy-drog-krajowych-do-2030-r-z-perspektywa-do-2033-r i zgłosić uwagi na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,

  • na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),

  • na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00,

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.

Jednocześnie w terminie do dnia 24 września firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z upoważnienia GDDKiA prowadzi konsultacje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Uwagi można zgłaszać za pomocą ankiet umieszczonych na stronie projektu: http://s16-elk-knyszyn.pl w terminie do dnia 24.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl lub pocztą na adres firmy: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

W załączeniu publikuję treść moich uwag złożonych do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz uwag złożonych w ramach konsultacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Treść tych dokumentów jest do wykorzystania.

Zachęcam Państwa do udziału w tych konsultacjach.


Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

03
Wrzesień